Müşteriler İçin Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz,

 

ESER AYDOĞDU BİLGE(“ESER AYDOĞDU BİLGE”) olarak, kişisel verilerinize büyük önem ve hassasiyet gösteriyoruz. ESER AYDOĞDU BİLGE bünyesinde muhafaza edilen tüm kişisel verilerinize (6698 sayılı Kanun’da tanımlanan “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” dâhil olmak üzere) ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında işbu aydınlatma metni ile (“Müşteri Aydınlatma Metni”) aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak isteriz:

 

 • GİRİŞ

Kişisel verilerinizin korunması ESER AYDOĞDU BİLGE’nin en önem verdiği öncelikleri arasındadır. ESER AYDOĞDU BİLGE, genel politikasının gereği olarak gerek Türk mevzuatında yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere tam uyum içerisinde hareket etmeyi prensip haline getirmiş olup bu konuda azami gayret göstermektedir. Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“KVK Politika”) ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“KVK Saklama ve İmha Politikası”) (Bu politikalar birlikte “Şirket KVK Politikaları” olarak anılacaktır.) ESER AYDOĞDU BİLGE’nin bu prensibini hayata geçirebilmesi için Çalışanların, Hissedarların, Yetkililerin, ESER AYDOĞDU BİLGE adına hareket eden gerçek ve tüzel kişilerin, ESER AYDOĞDU BİLGE’nin tedarikçilerinin, çözüm ortaklarının ve iş ortaklarının uyması gereken usul ve esasları içermektedir. Şirket KVK Politikaları ile Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen veri işleme, koruma ve silme, yok etme, anonim hale getirme faaliyetlerinin Kanun’da yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel ilkeleri açıklanmış olup siz Müşterilerimizi ve diğer kişisel veri sahiplerini kişisel verileri üzerinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirilerek gerekli şeffaflığı sağlaması amaçlanmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması kapsamında sorumluluğunun ve yükümlülüklerinin tam bilincinde olup kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun ile uyumlu olarak Şirket KVK Politikaları kapsamında işlemekte ve korumaktadır.

 

ESER AYDOĞDU BİLGE, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bu bilgilerin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli her türlü uygun tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu yükümlülük, burada yazan istisnalar veya kanuni istisnaların varlığı halinde veya sizin tarafınızdan kişisel bilgilerin herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Bu bölüm altında, siz Müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır.

2.1. Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimiz nezdinde Müşterilerimize ait aşağıdaki bilgileri ve bunlarla sınırlı olmaksızın Madde 2.2’de ve Şirket KVK Politikaları’nda yer alan amaçlarla diğer kişisel verileriniz toplanabilecek ve işlenebilecektir.

 

Kişisel Veri Kategorileri

             Veri Açıklaması

İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri

   Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler.

İletişim Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, KEP adresi, faks numarası vb. bilgiler

Lokasyon Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres v.b.

Müşteri Bilgileri

Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan gerçek kişi müşterilere ve/veya kurumsal müşterilerin gerçek kişi çalışan, yetkili ve hissedarlarına ait bilgiler.

Ad-soyad, TC kimlik numarası, kayıtlı oldukları vergi dairesi, vergi numarası, adres, e-posta, telefon, imza sirküleri, vergi levhası, banka hesap bilgileri, müşteri numarası, meslek bilgileri.

Müşteri İşlem Bilgileri

Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan gerçek kişi müşteriler ve/veya kurumsal müşterilerin gerçek kişi çalışan, yetkili ve hissedarları tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler.

Talep ve talimatlar, sipariş bilgileri vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ESER AYDOĞDU BİLGE ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örn. Internet sitesi şifre ve parola bilgileri)

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler

Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler

Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler

Müşteri İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan müşterinin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler

Mail trafikleri izleme bilgisi, IP adresleri, kredi kartı numarası,vb.

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ESER AYDOĞDU BİLGE’nin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ESER AYDOĞDU BİLGE’nin meşru menfaatleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Kamera Kayıtları

Talep ve Şikayet Yönetim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ESER AYDOĞDU BİLGE’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

ESER AYDOĞDU BİLGE’ye yönelik her türlü talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar

Diğer Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Anket yapılarak elde edilen müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Ad-Soyad

       

 

2.2.Müşterilerimizin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin aşağıda sıralanan amaçlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket KVK Politikalarında sıralanan amaçlarla işlenebilir:

 

ESER AYDOĞDU BİLGE Şirketinin Genel Yönetimi

Şirket Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

Şirket İçi İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirketin Finansmanı ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Finansal ve İdari Planlamaların Yapılması

 

Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Etkinlik Yönetimi

 

Şirket'in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

ESER AYDOĞDU BİLGE’nin Tarafı Olduğu Sözleşmeler ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi

Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

ESER AYDOĞDU BİLGE’nin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlerin Usulüne Uygun ve Düzgün Bir Şekilde Sunulması

İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmet Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Hizmetlere ve Ürünlere Yönelik Tanıtım, Pazarlama, Promosyon ve Kampanya Faaliyetlerinin Yapılması

 

ESER AYDOĞDU BİLGE Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

ESER AYDOĞDU BİLGE’nin Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

 

ESER AYDOĞDU BİLGE’nin ve ESER AYDOĞDU BİLGE ile İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik ve Ticari-İş Güvenliğinin Temin

Hukuk İşlerinin Takibi

Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

Şirket Yerleşkesinin Güvenliğinin Temini

Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BENİMSENEN İLKELER

ESER AYDOĞDU BİLGE Müşterileri; kendileri hakkında işlenen kişisel verilerin hangileri olduğu, kişisel verilerin hangi amaçlarla ve sebeplerle işleneceğini, kişisel verilerin hangi kaynaklardan toplandığını, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirir.

3.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak İşlenme

Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler işlendikleri amaçla orantılı ve sınırlı olarak işlenir.

3.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Müşterilerin meşru menfaatleri dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Şirket bünyesinde oluşturulur.

ESER AYDOĞDU BİLGE, Müşterilerin kişisel verilerinin güncelliğini sağlamak adına gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda özellikle aşağıda hususlara dikkat edilir:

 • Müşterilerin, değişme ihtimali olan kişisel verileri (adres, telefon, aile/yakın bilgisi vb.) tespit edilir.
 • Değişme ihtimali olan kişisel verilerin elektronik ortamda kolayca görülmesine yönelik önlemler alınır.
 • Değişme ihtimali olan kişisel verilerin elektronik ortamda herkes tarafından değil; sadece ilgili Müşterinin kendisi ve diğer erişim yetkilileri tarafından görülmesi sağlanır
 • Müşterilerin değişme ihtimali olan kişisel verileri elektronik ortamda görmesi imkanı bulunmuyorsa; bu kişisel verilerin fiziki ortamda gösterilebilmesi için gereken tedbirler alınır.
 • Müşterilerin değişme ihtimali olan kişisel verilerini güncel tutmaları sağlanır. Bu kapsamda farkındalık çalışmaları ile ilgili insan kaynakları personeli tarafından aktif takip yapılır.

Yukarıda açıklanan yöntem haricinde ESER AYDOĞDU BİLGE; kendine özgü koşullara göre Müşterilerin işlenmekte olan kişisel verilerini güncel tutmak için gerekli önlemleri alır.

3.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler açık ve kesin veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel veriler sadece bu amaçlar için gerekli olduğu kadar işlenmektedir. Verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulur.

3.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Bu kapsamda ESER AYDOĞDU BİLGE, ihtiyaçları doğrultusunda gerektiği kadar kişisel veri işlemeyi prensip haline getirmiş olup mutlaka açık ve öngörülebilir bir ihtiyaç üzerine Müşterilerden kişisel veri toplar ve toplanan verilerin bahsi geçen ihtiyaçları karşılama konusunda elverişli olmasını sağlar.

Yukarıda belirtilen prensibe uyumluluğu sağlamak amacıyla Müşterilerin kişisel veri girişi yaptığı her türlü form ve girdi yöntemi denetlenir. Bu denetim, mevcut form ve girdi yöntemleri için en kısa sürede; yeni oluşturulacak form ve girdi yöntemleri için bunların kullanılmasına başlanmadan önce tamamlanır. Yapılacak denetim neticesinde gereksiz veri toplanmasını sağlayan kısımlar ilgili form ve girdi yönteminden çıkarılır. Ayrıca bu kısımlar sayesinde elde edilen kişisel veriler derhal silinir, yok edilir ya da anonimleştirilir.

3.5. Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirket kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler Şirketimizin Saklama ve İmha Politikası esaslarına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde burada yazan kuralların yanında; aşağıda bu bölüm altında “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” Başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

4.1. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Müşterilerin kişisel verileri, farklı bir şarta dayalı olarak işlenmediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir. Müşterilerimiz, işbu “Müşteri Aydınlatma Metni” ile işlenen kişisel verilerinin hangileri olduğu, kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirilir ve bu şekilde açık rızası alınır. Açık rızanın alınması kişisel verilerin toplandığı kaynak dikkate alınarak her bir veri toplama kaynağına özgü olarak hazırlanır.

4.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, Şirket verisi işlenecek Müşterinin ayrıca açık rızasını almadan kişisel verilerini işler.

4.3. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan Müşterinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde Müşterinin açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir.

4.4.  Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veriler işlenebilir.

4.5 Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza alınmaksızın Müşterinin verileri işlenebilir.

4.6. Müşterinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Müşterinin, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde de açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilir.

4.7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde Müşterinin açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir.

4.8 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde Müşterinin açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir.

 • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir.

5.1.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Müşterinin açık rızası olması halinde işlenebilir. Açık rıza özel nitelikli kişisel verinin niteliğine göre bu Şirket KVK Politikaları’nda belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir. 

5.2.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

Özel nitelikli kişisel veriler, Müşterinin açık rızası bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 1. Müşterinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından, kanunlarda öngörülen hallerde,
 2. Müşterinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi halinde.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

6.1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda, siz Müşterimizin açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Açık rızanız yok ise aşağıdaki hallerin varlığı durumunda kişisel veriler üçüncü kişilere aktarabilir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Müşterinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, Müşteri tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Siz Müşterimizin özel nitelikli kişisel verileri aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir.

 • Müşterinin açık rızası var ise veya
 • Müşterinin açık rızası yok ise;
 • Müşterinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Müşterinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabilir.

 

6.3.  Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

ESER AYDOĞDU BİLGE olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak siz Müşterilerimizin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabiliriz:

 • ESER AYDOĞDU BİLGE iş ve çözüm ortaklarına,
 • ESER AYDOĞDU BİLGE tedarikçilerine,
 • ESER AYDOĞDU BİLGE Çalışanlarına, Yetkililerine, Hissedarlarına,
 • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Veri aktarım şartlarına uygun olarak diğer üçüncü kişilere.

Yukarıda aktarımda bulunduğu belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmekte olup; ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda KVK Politikası’ nın 7. Bölümünde düzenlenmiş olan veri güvenliğine ilişkin hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

ESER AYDOĞDU BİLGE İş ve Çözüm Ortakları

ESER AYDOĞDU BİLGE’nin ticari faaliyetlerini ve insan kaynakları süreçlerini yürütürken alt işverenlik ilişkisi içerisinde üst işvereni, ESER AYDOĞDU BİLGE şubelerini, ESER AYDOĞDU BİLGE ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, muhasebe, finans, işe alım ve insan kaynakları ve hukuk konularında destek alınması amacıyla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ve çözüm ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.

ESER AYDOĞDU BİLGE Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre ESER AYDOĞDU BİLGE’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız, çalışanlarımız.

İlgili mevzuat hükümlerine göre ESER AYDOĞDU BİLGE’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

ESER AYDOĞDU BİLGE Tedarikçileri

 

ESER AYDOĞDU BİLGE’nin ticari faaliyetlerini yürütürken ESER AYDOĞDU BİLGE’nin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak ESER AYDOĞDU BİLGE’a hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. 

 

ESER AYDOĞDU BİLGE’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ESER AYDOĞDU BİLGE’nin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin ESER AYDOĞDU BİLGE’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre ESER AYDOĞDU BİLGE’tan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre ESER AYDOĞDU BİLGE’tan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.

7.1 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda Müşterinin açık rızası var ise veya Müşterinin açık rızasının olmadığı durumlarda aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda yurtdışına aktarabilmektedir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Müşterinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, Müşteri tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki durumlarda yurtdışına aktarabilmektedir:

 • Müşterinin açık rızası var ise veya
 • Müşterinin açık rızası yok ise;
 • Müşterinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Müşterinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabilir
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin usul ve esaslar Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda düzenlenir. Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Müşterilerimize ait kişisel veriler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Kanunun 82 ve 85’inci maddeleri uyarınca ticari defterlerin olası bir uyuşmazlıkta delil niteliğinin korunması amacıyla 10 yıl süre ile ve gerçekleştirilen faaliyetin niteliğine göre ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlığın gerektirdiği diğer zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır.

Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirkete yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin usul ve esaslar Şirket KVK Politikalarında düzenlenir. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır. Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katı önlemler alınır. Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler, görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir.

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır.

Kişisel verileri işleyen ESER AYDOĞDU BİLGE Müşterileri, işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,
 • Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,
 • Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
 • Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,
 • Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.
 • MÜŞTERİLERİMİZİN KANUNİ HAKLARI VE BUNLARI KULLANMA YÖNTEMLERİ

10.1 Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar

Kişisel verilere ilişkin olarak Müşterilerin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

10.2 Kişisel Verilere ilişkin Kanuni Hakların Kullanılmasına ilişkin Esaslar

Müşterilerimiz bölüm 12.1.’de (“Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda işbu Müşteri Aydınlatma Metninin EK-1’inde yer alan  “ESER AYDOĞDU BİLGE Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

İşbu Müşteri Aydınlatma Metninde yer alan hususları okudum, anladım ve bu Müşteri Aydınlatma Metninin bir kopyasının bana verildiğini teyit ederim.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz doldurarak,

 • posta yolu ile başvuru formunu iletecekseniz; ıslak imzalı halini noter tasdikli TC Kimlik fotokopisi ile birlikte Eser Aydoğdu Bilge’nin adresine posta yolu ile veya,
 • kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Eser Aydoğdu Bilge’ye daha önce bildirilen ve Eser Aydoğdu Bilge’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden birini kullanmak suretiyle başvuru formunu iletecekseniz, ??@eseraydogdu.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE

İLETİŞİM BİLGİLER

Adı Soyadı:(*)

 

(Varsa) Temsilci Adı Soyadı:(*)

 

T.C. Kimlik No:

 

(Varsa) Temsilci

T.C. Kimlik No:

 

Telefon Numarası: (*)

 

Adres: (**)

 

E-posta Adresi (***):

 

Diğer E-posta (****) 

 

 

(*): Bu tabloda doldurulması gereken zorunlu alanlardır.

(**): Posta yolu ile başvurularda zorunlu alandır.

(***): Normal e-posta ile başvuruda bulunmak için Eser Aydoğdu Bilge ‘ye daha önce bildirilen Eser Aydoğdu Bilge’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmalıdır.

(****) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ve mobil imzayı refere eder.

 

VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, münhasıran işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Başvuruda Bulunmak

İstediğim Şirket

 

 

Şirketinizle Olan

İlişkim

☐ Müşteri  

☐ Tedarikçi

☐ Çalışan

İlgili Birim:

☐ Eski Çalışan

Çalıştığım Yıllar:

☐ Çalışan Adayı

Tarih :

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı Firma ve pozisyon:

☐ Diğer

            KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM

 

 

Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatına, Eser Aydoğdu Bilge Aydınlatma Metinlerine ve işbu başvuru formuna uygun olarak, Eser Aydoğdu Bilge’ye iletmesi durumunda; Eser Aydoğdu Bilge, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Eser Aydoğdu Bilge, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi ve belge talep edebilir.

VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI

 

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihi takip eden en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir.

Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin öncelikli bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:

(lütfen sadece bir yöntem belirleyiniz)

☐Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Talepleriniz Eser Aydoğdu Bilge tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) / TEMSİLCİSİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuruyu; “Veri Sahibi” veya “Veri Sahibi’nin kanuni temsilcisi” sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim

GÖRSEL BASINDA BİZ
op. dr. Eser Aydoğdu düzenli olarak televizyon programlarına katılmaktadır
GÖRSEL BASINDA BİZ
YAZILI BASINDA BİZ
Gazete ve dergilerdeki yazılarımdan Estetikteki gelişmeleri takip edebilirsiniz
YAZILI BASINDA BİZ
GÜNCEL HABERLER
İnternet ortamındaki ve sosyal medyadaki güncel haberlerimizi takip edin.
Milliyet
Hürriyet
Sözcü
HASTANE HİZMETLERİ
Estetik ameliyatlarımızı Acıbadem hastanesinde yapmaktayız.
Acıbadem Hastanesi
Facebook