Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Gizlilik Sözleşmesi

 

 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme (“Sözleşme”) bir tarafta Ahmet Yasevi Cad. Elmalı Sok. No:10/3 Ataşehir / İSTANBUL, TÜRKIYE adresinde bulunan ESER AYDOĞDU BİLGE (“ESER AYDOĞDU BİLGE’’) ile ___________________________________ adresinde mukim ________________________ (“Alıcı”) arasında ____ tarihinde imza edilmiştir.  

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

ESER AYDOĞDU BİLGE, ESER AYDOĞDU BİLGE ile Alıcı arasında kurulmuş veya kurulabilecek olan ticari ilişki çerçevesinde, ESER AYDOĞDU BİLGE’nin çalışanları da dâhil olmak üzere bazı gerçek kişilere ilişkin verileri (“Kişisel Veri”) Alıcıya aktarabilecektir. Alıcı, ESER AYDOĞDU BİLGE’nin, aktarılan bu Kişisel Verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesine ilişkin olarak 6698s. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve KVKK’ya dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat kapsamında sorumlu olabileceğinin bilincinde olduğunu beyan eder. İşbu Sözleşme, Alıcının, kendisine aktarılan Kişisel Verilere ilişkin olarak KVKK ve ikincil mevzuatına ve ESER AYDOĞDU BİLGE’nin talimatlarına uygun davranmasını temin etmek üzere taraflarca tanzim ve imza edilmiştir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Alıcı, ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından kendisine aktarılan Kişisel Verilerin “gizli bilgi” niteliğinde olduğunu beyan eder ve bu Kişisel Verileri, Alıcı organizasyonu içerisinde, Taraflar arasındaki ticari ilişkinin hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi için (“Meşru Sebep”) bilmesi gerekli olan Alıcı çalışanları ve temsilcileri hariç hiç kimse ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Hiçbir şüpheye yer vermemek için belirtilmelidir ki, Alıcı, ESER AYDOĞDU BİLGE’nin önceden yazılı iznini almaksızın Kişisel Verileri Alıcının organizasyonu dışındaki hiçbir gerçek veya tüzel kişiye hiçbir sebeple aktaramaz.

 

 1. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Alıcı, Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için KVKK uyarınca alınması zorunlu olan tüm teknik ve idari tedbirleri almayı ve ESER AYDOĞDU BİLGE’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında İç Politikasına (“İç Politika”) uymayı taahhüt eder. İç Politika hükümleri, Alıcı’ya kıyasen uygulanır.

 

 1. İHLAL BİLDİRİMİ

Alıcı, Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi (“Veri Güvenliği İhlali”) halinde, Veri Güvenliği İhlalinin farkına vardığı veya makul olarak farkına varması gerektiği andan itibaren on iki (12) saat içerisinde, ESER AYDOĞDU BİLGE ile aşağıdaki unsurları içeren yazılı bir bildirim yapmakla yükümlüdür:

 

 1. Veri Güvenliği İhlalinin gerçekleşme tarihi ve ne zaman tespit edildiği,
 2. Veri Güvenliği İhlalinin nasıl gerçekleştiği, ve
 • Hangi Kişisel Verilerin Veri Güvenliği İhlalinden etkilendiği.

 

Alıcı kendi organizasyonu içerisinde, işbu Sözleşme, KVKK ve ikincil mevzuat hükümlerine herhangi bir aykırılığın gerçekleşmesi halinde, Veri Güvenliği İhlalinin gerçekleşmiş olup olmamasından bağımsız olarak, gerçekleşen ihlali Eser Aydoğdu Bilge ile bildirmekle yükümlüdür. 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Alıcı, işlenmelerini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde veya ESER AYDOĞDU BİLGE’nin talimatı üzerine, zilyetliğinde bulundurduğu Kişisel Verilerin tüm fiziksel ve elektronik kopyalarını geri getirilemez şekilde imha etmekle ve bu imha işlemini gerçekleştirdiğini yazılı olarak Eser Aydoğdu Bilge ile teyit etmekle yükümlüdür.

 

 1. TALİMATLARA UYMA

Alıcı, Kişisel Verilerin güvenliğine veya Alıcının ve/veya Şirketin KVKK uyarınca yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumluluklarla alakalı olmak kaydıyla ESER AYDOĞDU BİLGE’nin tüm makul talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Alıcı, ESER AYDOĞDU BİLGE’nin talebi üzerine, Kişisel Verileri kendisine aktarılan ilgili kişilerin KVKK m.11 uyarınca kendi kişisel verilerine ilişkin taleplerine ESER AYDOĞDU BİLGE’nin talebinden itibaren on (10) gün içerisinde KVKK ve ikincil mevzuatına uygun şekilde cevap hazırlamakla yükümlüdür.

 

 1. KURULUN TALİMATLARI

Alıcı, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Alıcı tarafından bir şey yapılmasına veya bir şey yapılmasından kaçınılmasına ilişkin hükümler içeren kararlarını yasal süresinde yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. TAZMİNAT

Alıcı, işbu Sözleşme hükümlerine veya KVKK ile ikincil mevzuatına aykırı davranması dolayısıyla ESER AYDOĞDU BİLGE’nin zarara uğramasına, özellikle Eser Aydoğdu Bilge ile adli veya idari makamlar tarafından KVKK ile 5237s. Türk Ceza Kanunu hükümlerince adli veya idari ceza/kabahat uygulanmasına sebebiyet verdiği takdirde, ESER AYDOĞDU BİLGE’nin bu sebeple uğramış olduğu tüm zararları nakden, defaten herhangi bir ihtar veya ihbara lüzum olmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. SÜRE

İşbu Sözleşme tahtında aktarılan Kişisel Verilere ilişkin işbu Sözleşmede yer verilen yükümlülükler, herhangi bir süre sınırına tabi değildir.

 

 1. YETKİ

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkidir.

 

 

 

Alıcı:

ESER AYDOĞDU BİLGE

 

İsim:

 

İsim:

 

Unvan:

 

Unvan:

 

 

İmza:

 

 

İmza:

 

GÖRSEL BASINDA BİZ
op. dr. Eser Aydoğdu düzenli olarak televizyon programlarına katılmaktadır
GÖRSEL BASINDA BİZ
YAZILI BASINDA BİZ
Gazete ve dergilerdeki yazılarımdan Estetikteki gelişmeleri takip edebilirsiniz
YAZILI BASINDA BİZ
GÜNCEL HABERLER
İnternet ortamındaki ve sosyal medyadaki güncel haberlerimizi takip edin.
Milliyet
Hürriyet
Sözcü
HASTANE HİZMETLERİ
Estetik ameliyatlarımızı Acıbadem hastanesinde yapmaktayız.
Acıbadem Hastanesi
Facebook