Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

Tanımlar  

a.  Açık Rıza

 

 

b.Anonim Hale Getirm

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.

 

c.  Çalışan

ESER AYDOĞDU BİLGE ile arasında bir hizmet sözleşmesi bulunan her bir gerçek kişiyi ifade eder.

 

d. Çalışan Adayı

 

 

 

e. Stajyer

 

Eser Aydoğdu Bilge’nin hali hazırda istihdam ettiği kişilerden olmayan ve Eser Aydoğdu Bilge’e özgeçmiş ve/veya iş başvurularında gönderilmesi mutad olan diğer evrakları, ESER AYDOĞDU BİLGE ile iş akdi yapmak maksadıyla herhangi bir şekilde, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla gönderen tüm gerçek kişileri ifade eder.

 

ESER AYDOĞDU BİLGE’ta eğitim amacıyla mesleki çalışma gösteren gerçek kişileri ifade eder.

f.   Tedarikçiler

Eser Aydoğdu Bilge’e ürün veya hizmet sunan gerçek kişi tedarikçileri ifade eder.

 

g.  Ortaklar

Eser Aydoğdu Bilge’nin tüm gerçek kişi hissedarlarını ifade eder.

 

h.İlgili Kişi Kişisel verileri ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından işlenen tüm gerçek kişileri ifade eder.
   
i.   Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

 

j.   Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

k.Özel Nitelikli Kişisel Veri

İlgili kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

 

   

l.  Veri Sorumlusu

 

 

 

 

m.   Veri Güvenliği Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ESER AYDOĞDU BİLGE kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında “veri sorumlusu” dur.

 

Şirket tarafından Veri Güvenli Sorumlusu sıfatıyla işbu Politikada yer alan fonksiyonları yerine getirmek üzere seçilen gerçek kişiyi ifade eder.

 

n.Şirket Yöneticileri

Şirketin organizasyon şeması uyarınca yönetim ve idare yetkisine sahip olan tüm gerçek kişileri ifade eder.

 

o.  Kişisel Veri İşleme Envanteri Şirketin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu Kişisel Veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu ilişkilendirerek oluşturduğu ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanteri ifade eder.

 

 

1        AMAÇ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası (“Politika”) ESER AYDOĞDU BİLGE (“ESER AYDOĞDU BİLGE”) muhafaza ettiği kişisel verilere ilişkin uygulamalarının 6698s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan ikincil mevzuata uygunluğunu, ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından kişisel verileri işlenen tüm kişilerin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakların korunmasını temin etmek üzere hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

 

Kişisel verilerinizin korunması Eser Aydoğdu Bilge’nin en önem verdiği öncelikleri arasındadır. ESER AYDOĞDU BİLGE, genel politikasının gereği olarak gerek Türk mevzuatında yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere tam uyum içerisinde hareket etmeyi prensip haline getirmiş olup bu konuda azami gayret göstermektedir. İşbu Politika, Eser Aydoğdu Bilge ’nin bu prensibini hayata geçirebilmesi için Çalışanların, ESER AYDOĞDU BİLGE adına hareket eden gerçek ve tüzel kişilerin, Eser Aydoğdu Bilge ’nin tedarikçilerinin, çözüm ortaklarının ve iş ortaklarının uyması gereken usul ve esasları içermektedir. İşbu Politika ile Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen veri işleme, koruma ve silme, yok etme anonim hale getirme faaliyetlerinin Kanun’da yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel ilkeleri açıklanmış olup kişisel veri sahiplerini kişisel verileri üzerinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirilerek gerekli şeffaflığı sağlaması amaçlanmaktadır.

 

Şirketimiz, kişisel verilerin korunması kapsamında sorumluluğunun ve yükümlülüklerinin tam bilincinde olup kişisel verilerinizi işbu Politika kapsamında işlemekte ve korumaktadır.

 

2        POLİTİKANIN STATÜSÜ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Şirket çalışanlarının hizmet sözleşmelerinin bir parçasını oluşturur. Çalışanların işbu politikayı ihlal etmesi Çalışanlar hakkında disiplin soruşturması yapılması ve gerçekleştirilen ihlalin niteliği ve ağırlığına göre Çalışanların hizmet sözleşmelerinin haklı nedenle feshedilmesi ile sonuçlanabilir.

 

3        İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişi kategorileri, sistematik açıdan aşağıdaki gibi ayrılmaktadır. Aşağıda yer alan tabloda, ilgili kişi kategorilerini, ilgili kişilere ilişkin açıklamalar ve bu kişilerin hangi tür kişisel verilerinin işlendiği gösterilmektedir. Şu kadar ki, aşağıda yer alan tablo, Eser Aydoğdu Bilge ’nin başkaca ilgili kişi kategorilerinin kişisel verilerini işleyemeyeceği veya aşağıdaki tabloda yer alan veri kategorilerinden başka kişisel veri kategorilerini işleyemeyeceği anlamına gelmemektedir. ESER AYDOĞDU BİLGE, Kanun, ikincil mevzuat ve işbu Politika hükümlerine uygun olmak kaydıyla, operasyonlarının gerektirdiği başkaca kişisel verileri işleme hakkını saklı tutmaktadır.

 

İlgili Kişi Açıklaması Veri Kategorisi
Çalışanlar Eser Aydoğdu Bilge de çalışan gerçek kişileri ifade eder. Özlük dosyası, SGK Ücret Bordroları, e-posta adresi, yıllık izin belgeleri, ikametgâh senedi, askerlik durum belgesi, sağlık raporu, AGİ Formu, diploma, özgeçmiş, banka hesap bilgisi, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adli sicil kaydı, hastalık ve kaza raporları, din, kan grubu, kamera kaydı, IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler
Stajyerler Eser Aydoğdu Bilge de eğitim amacıyla mesleki çalışma gösteren gerçek kişileri ifade eder. Özlük dosyası, SGK Ücret Bordroları, e-posta adresi, yıllık izin belgeleri, ikametgâh senedi, askerlik durum belgesi, sağlık raporu, AGİ Formu, özgeçmiş, banka hesap bilgisi, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adli sicil kaydı, hastalık ve kaza raporları, din, kan grubu, kamera kaydı, IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler
Çalışan Adayları

Eser Aydoğdu Bilge’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Eser Aydoğdu Bilge ’nin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

 

Özgeçmiş, eğitim bilgileri, mülakat notları kişilik testi sonuçları.
Şirket Ortakları Eser Aydoğdu Bilge ’nin gerçek kişi hissedarlarını ifade eder. Şirket için alınan kararlar, banka hesap numaraları, nüfus cüzdanları, ikametgâh bilgileri, vekâletnameler, imzalar, imza beyannameleri.
Gerçek Kişi Tedarikçiler Eser Aydoğdu Bilge ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken Eser Aydoğdu Bilge ’nin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Eser Aydoğdu Bilge ’e hizmet sunan gerçek kişiler.

Gerçek kişi tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerin ekindeki imza sirküleri ve diğer ticari belgeler. Gerçek kişi tedarikçilere ait ad-soyad, adres, kimlik numarası, vergi numarası, kayıtlı oldukları vergi dairesi, telefon numaraları, e-posta adresi, banka hesap bilgileri, vergi levhası.

 

Kurumsal Tedarikçilerin Yetkililileri, Çalışanları, Hissedarları Eser Aydoğdu Bilge ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken Eser Aydoğdu Bilge ’nin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Eser Aydoğdu Bilge ’e hizmet sunan taraf çalışanı, yetkilisi veya hissedarı olan gerçek kişileri ifade eder. Kurumsal tedarikçilerin gerçek kişi yetkili, çalışan ve hissedarlarına ait ad-soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza bilgileri.
Gerçek Kişi Müşteriler ESER AYDOĞDU BİLGE ürün veya hizmetlerinden faydalanan gerçek kişi müşterilere ait bilgiler

Gerçek kişi müşteri ile yapılan sözleşmelerin ekindeki imza sirküleri ve diğer belgeler. Gerçek kişi tedarikçilere ait ad-soyad, adres, kimlik numarası, telefon numaraları, e-posta adresi, meslek bilgileri, vergi levhası.

 

Kurumsal Müşterilerin Gerçek Kişi Yetkilileri, Çalışanları, Hissedarları ESER AYDOĞDU BİLGE ürün veya hizmetlerinden faydalanan kurumsal müşterilerin gerçek kişi çalışan, yetkili veya hissedarlarına ait bilgiler Kurumsal müşterilerin gerçek kişi yetkililerine ait ad-soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza bilgileri, imza sirküleri.
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Gerçek Kişiler ESER AYDOĞDU BİLGE ile iş ilişkisi içerisinde bulunan gerçek kişiler (alt işverenlik ilişkisi içerisinde üst işveren, ifa yardımcısı, iş ortağı, tedarikçi, program ortağı, şubeleri vb. başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Gerçek kişi işbirlikçileri ile yapılan sözleşmelerin ekindeki imza sirküleri ve diğer ticari belgeler. Gerçek kişi işbirlikçilere ait adres, kimlik numarası, vergi numarası, kayıtlı oldukları vergi dairesi, telefon numaraları, e-posta adresi, banka hesap bilgileri, vergi levhası.

 

İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ESER AYDOĞDU BİLGE ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların (alt işverenlik ilişkisi içerisinde üst işveren, ifa yardımcısı, iş ortağı, tedarikçi, program ortağı vb. başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalışanları, hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler Kurumsal işbirlikçilerin gerçek kişi yetkili, çalışan ve hissedarlarına ait ad-soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza bilgileri, imza sirküleri, vergi levhası.
Ziyaretçiler ESER AYDOĞDU BİLGE ’ı ziyarete gelen ve web sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder. Kamera kaydı

 

 

 

4        KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

İşbu Politika kapsamında belirlenen amaçlar ve şartlar dâhilinde ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından yürütülen veri işleme faaliyetleri kapsamında kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, ait olduğu gerçek kişi belirlenen ve/veya belirlenebilir olan kişisel veri kategorileri, kişisel veri kategorilerine ilişkin açıklamalar ve bu kişisel veri kategorileri içerisine giren kişisel veri tipleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Kişisel Veri Kategorileri              Veri Açıklaması İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri
   Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler.

İletişim Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler

 

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
Lokasyon Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler

 

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası,

adres v.b.

Özel Nitelikli Bilgiler

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

 

Kan grubu, sağlık raporu, hastalık ve kaza raporları, sabıka kaydı, din, beden ölçüler.
Tedarikçi Bilgileri

Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Eser Aydoğdu Bilge ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken Eser Aydoğdu Bilge ’nin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Eser Aydoğdu Bilge ’e hizmet sunan gerçek kişi tedarikçilere ve/veya kurumsal tedarikçilerin gerçek kişi çalışan, yetkili ve hissedarlarına ait kişisel veriler.

 

Ad-soyad, TC kimlik numarası, kayıtlı oldukları vergi dairesi, vergi numarası, adres, e-posta, telefon, imza, banka hesap bilgileri, vergi levhası, imza sirküleri.
Tedarikçi İşlem Bilgileri

Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Eser Aydoğdu Bilge ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken Eser Aydoğdu Bilge ’nin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Eser Aydoğdu Bilge ’e hizmet sunan gerçek kişi tedarikçilere ve/veya kurumsal tedarikçilerin gerçek kişi çalışan, yetkili ve hissedarları tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler.

 

Teklif formu, fiyat bilgisi vb.
Müşteri Bilgileri

Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan gerçek kişi müşterilere ve/veya kurumsal müşterilerin gerçek kişi çalışan, yetkili ve hissedarlarına ait bilgiler.

 

Ad-soyad, TC kimlik numarası, kayıtlı oldukları vergi dairesi, vergi numarası, adres, e-posta, telefon, imza, banka hesap bilgileri, müşteri numarası, meslek bilgileri, vergi levhası, imza sirküleri.
Müşteri İşlem Bilgileri

Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan gerçek kişi müşteriler ve/veya kurumsal müşterilerin gerçek kişi çalışan, yetkili ve hissedarları tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler.

 

Talep ve talimatlar, sipariş bilgileri vb.
Aile Bireyleri ve Yakınları Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ilgili şirket ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri v.b. bilgiler
İşlem Güvenliği Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ESER AYDOĞDU BİLGE ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örn. Internet sitesi şifre ve parola bilgileri)
Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler

 

Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi, banka hesap bilgileri, kredi kartı numarası, kredi kartı güvenlik kodu, son kullanma tarihi vb.
Hissedar Bilgisi ESER AYDOĞDU BİLGE Hissedarlarına ait kişisel verileri ifade eder. Şirket için alınan kararlar, banka hesap numaraları, nüfus cüzdanları, ikametgâh bilgileri, vekâletnameler, imzalar, imza beyannameleri, imza sirkülerleri.
Özlük Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler.

 

Kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge (örn. Maaş miktarı, AGİ Formu, Sağlık Raporu, Sabıka Kaydı, İkametgah senedi, Askerlik Durum Belgesi, Diploma, Resim, Özgeçmiş, SGK primleri, bordrolar, İmza v.b.)
Çalışan Adayı Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ESER AYDOĞDU BİLGE nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler.

 

Özgeçmiş, mülakat notları, eğitim bilgileri, kişilik testleri sonuçları v.b.
Eğitim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ESER AYDOĞDU BİLGE nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait eğitim, sertifika, yabancı dil vb.  bilgileri. Diploma, sertifika, yabancı dil sertifikaları vb.
Çalışan İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, çalışanların veya işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler

 

Çalışanın işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, IP adresleri, şirket kredi kartı harcama bilgisi v.b.
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, çalışanların performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler

 

Performans değerlendirme raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler v.b.
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler

 

Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Eser Aydoğdu Bilge ’nin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

 

Denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar
Bina Giriş Çıkış Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Eser Aydoğdu Bilge ’nin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler Kamera kayıtları
Talep ve Şikayet Yönetim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Eser Aydoğdu Bilge ’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 

Eser Aydoğdu Bilge ’e yönelik her türlü talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar
Diğer Veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Anket yapılarak elde edilen müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. Ad-Soyad
       

 

 

5        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

 

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve ESER AYDOĞDU BİLGE bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 6.5 (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) bölümünde yer verilmiştir.

 

5.3. ESER AYDOĞDU BİLGE İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

 

ESER AYDOĞDU BİLGE, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

 

ESER AYDOĞDU BİLGE çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

 

6        KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

ESER AYDOĞDU BİLGE yürürlükteki kanunlar ve bilgi güvenliği ile ilgili veri sahiplerini, kişisel verilerinin kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirir/aydınlatır.

 

ESER AYDOĞDU BİLGE kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin neler olduğunu tespit eden bir risk analizi yapmakta ve KVKK 12. Maddesi uyarınca işlenmekte olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Kapsamı

 

ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Diğer bir ifadeyle kişisel veri işleme; transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, ses kaydı alınması, video kaydı alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi anlamına gelir.

 

6.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

ESER AYDOĞDU BİLGE tarafından herhangi bir şekilde elde edilen kişisel verilerin korunması, bunların işlenmesinin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi ve bu kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesinin engellenmesi Eser Aydoğdu Bilge ’nin kişisel verilere ilişkin olarak genel politikasını teşkil etmektedir. Eser Aydoğdu Bilge ’nin; İşbu Politika’nın 3. Maddesinde kategorize edilen İlgili Kişilere ilişkin Kişisel Verileri, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemesi ve (durum gerektirdiğinde) üçüncü kişilere aktarması gerekmektedir.

 

Ana Amaçlar Alt Amaçlar (İkincil Amaçlar)
ESER AYDOĞDU BİLGE Şirketinin Genel Yönetimi

Şirket Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

Şirket İçi İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirketin Finansmanı ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Finansal ve İdari Planlamaların Yapılması

 

Şirket'in İnsan  Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi

 

Personel Temin Süreçlerinin Yönetilmesi

Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Etkinlik Yönetimi

 

Şirket'in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

Eser Aydoğdu Bilge ’nin Tarafı Olduğu Sözleşmeler ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi

Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Eser Aydoğdu Bilge ’nin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlerin Usulune Uygun ve Düzgün Bir Şekilde Sunulması

İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmet Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Hizmetlere ve Ürünlere Yönelik Tanıtım, Pazarlama, Promosyon ve Kampanya Faaliyetlerinin Yapılması,

 

ESER AYDOĞDU BİLGE İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

 

ESER AYDOĞDU BİLGE Şirket Çalışanları İçin İş Akdi ve/veya Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışan Talep ve Şikayet Yönetimi

ESER AYDOĞDU BİLGE Ücret Yönetimine Ilişkin Analiz ve İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması

ESER AYDOĞDU BİLGE Çalışanlarına Yan Hak ve Menfaat Sağlanması Süreçlerinin Planlanması ve Destek Olunması

ESER AYDOĞDU BİLGE  Çalışanlarının Ücret Yönetiminin Planlanması Faaliyetlerine Destek Olunması

ESER AYDOĞDU BİLGE Çalışanlarının Eğitim ve Kariyer Gelişimlerine İlişkin Süreçlerin Planlanması ve Destek Verilmesi

ESER AYDOĞDU BİLGE Çalışanlarının Memnuniyet ve Bağlılığının Artırılmasına Yönelik Süreçlerin Planlanması ve Yönetilmesi

ESER AYDOĞDU BİLGE Nezdinde Stajyer ve/veya Öğrenci Temin, Yerleştirilmesi ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

ESER AYDOĞDU BİLGE Çalışanların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası

ESER AYDOĞDU BİLGE Çalışan Memnuniyetinin ve/veya Bağlılığı Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 

ESER AYDOĞDU BİLGE Stratejik İnsan Kaynakları Planlanması, Yedekleme Süreçleri ve Organizasyonel Gelişim Faaliyetleri Konusunda Destek Olunması

 

ESER AYDOĞDU BİLGE Çalışanlarının Performans Değerlendirilmelerine İlişkin Süreçlerin Yönetilmesi

Eser Aydoğdu Bilge ’nin Gelişim ve Yedekleme Planlamaları Faaliyetleri

ESER AYDOĞDU BİLGE İçerisinde Personel ve Yöneticilerin Atama ve Terfi Süreçlerinin Yönetimine Destek Olunması

ESER AYDOĞDU BİLGE Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Eser Aydoğdu Bilge ’nin Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
Eser Aydoğdu Bilge ’nin ve ESER AYDOĞDU BİLGE ’la İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik ve Ticari-İş Güvenliğinin Temini

Hukuk İşlerinin Takibi

Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

Şirket Yerleşkesinin Güvenliğinin Temini

Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 

6.3. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 

Kişisel Verilerin toplanmasının, depolanmasının ve işlenmesinin 6698s. 23.04.2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olabilmesi için veri toplamanın hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması gerekmektedir. Bu kapsamda ESER AYDOĞDU BİLGE, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak mevzuatta öngörülen aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

 

 1. Doğruluk ve güncellik,
 2. Belirli, açık, meşru amaçlara istinat etme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,
 2. İlgili kişilerin bilgi alma ve KVKK’da yer alan diğer haklarına saygı gösterme,
 3. İlgili kişilerin rızası olmaksızın üçüncü şahıslara aktarılmama, ve
 • Gerektiğinden fazla muhafaza edilmeme,
 • Gizlilik ve Veri Güvenliği,
 1. Hesap Verilebilirlik,
 2. Asgari Veri Muhafazası

 

ESER AYDOĞDU BİLGE adına kişisel verileri işleyen herkes (Çalışanlar, Şirket Yöneticileri, temsilciler, iş ortakları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) Kişisel Verilerin işlenmesinde her zaman işbu ilkelere uyumlu olarak davranmakla yükümlüdür.

 

ESER AYDOĞDU BİLGE, İlgili Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermek ve KVKK ile ikincil mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin işlenmesi hususunda belirli prensipler dâhilinde hareket etmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verilerin işlenmesi hususunda aşağıda sıralanan prensiplere uyum, işbu Politikanın temel taşlarını oluşturmaktadır:

 

6.3.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma

ESER AYDOĞDU BİLGE adına veri işleyenler, veri işleme sırasında ilgili kişinin haklarına saygı göstermeli ve ilgili kişinin hakları korumalıdır. Kişisel verinin elde edilmesi ve işlenmesi hukuka, özellikle KVKK ve ikincil mevzuatına ve dürüstlük kuralına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda Kişisel Veriler, ancak ve ancak İlgili Kişinin belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rızası ile veya 6698s. Kanun madde 5 veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının diğer hükümlerinde müsaade edildiği takdirde İlgili Kişinin rızası olmaksızın işlenebilir.

 

6.3.2. Belirli Amaçla Sınırlılık

Kişisel veriler, KVKK’da yer alan istisnalar hariç, ancak ve ancak kişisel veriler elde edilirken ilgili kişinin rıza gösterdiği amaç için işlenebilir. Kişisel verilerin ilgili kişinin rıza gösterdiği amaçtan başka bir amaç için işlenmesinin gerekmesi halinde, KVKK’da yer alan istisnalar hariç, ilgili kişinin ayrıca rızası alınmalıdır.

 

Kişisel Verilerin KVKK’da yer alan istisnalara dayanarak ilgili kişinin rızasına bakılmaksızın işlenmesi halinde ise Kişisel Veriler, rıza alınma yükümlülüğünü ortadan kaldıran hukuki sebebin meşru kıldığı ölçüde ve amaç dâhilinde işlenebilir.

 

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak amaç yönünden getirilen bu sınırlama, işbu Politikanın uygulanmasının temelini oluşturur ve Çalışanların ve Eser Aydoğdu Bilge ’nin verdiği yetki ile Kişisel Veri işleyen diğer şahısların bu konuda azami dikkat ve ihtimamı göstermesi beklenmektedir.

 

6.3.3. Şeffaflık

İlgili Kişi, Kişisel Verilerinin nasıl işlendiği/işleneceği konusunda bilgilendirilmelidir. Prensip olarak Kişisel Veriler, İlgili Kişinin kendisinden elde edilmeli ve bu veriler elde edilirken İlgili Kişi:

 

 1. Veri Sorumlusunun ESER AYDOĞDU BİLGE olduğu ve temsilcisinin adı,
 2. Kişisel Verilerin işlenmesinin amacı veya amaçları,
 • Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla veya amaçlarla aktarılabileceği,
 1. Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 2. İlgili Kişinin KVKK 11 inci madde uyarınca sahip olduğu diğer haklar konularında bilgilendirilmelidir.

İlgili Kişinin açık rızasına veya KVKK’daki diğer işleme şartlarına bağlı olarak ve İlgili Kişinin talep etmiş olup olmamasından bağımsız olarak Kişisel Veri işlendiği her durumda asgari olarak yukarıda beş bent halinde sayılı hususları içerecek şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

 

Kişisel Veri işleme amacı değiştiğinde, veri işleme faaliyetinden önce değişen bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

 

Eser Aydoğdu Bilge ’nin farklı birimlerinde Kişisel Veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir.

 

Kişisel Verilerin ilgili kişiden elde edilmemesi halinde Kişisel Verilerin elde edilmesinden itibaren en kısa süre içerisinde ilgili kişiye karşı yukarıdaki esaslara uygun şekilde aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

 

6.3.4. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

ESER AYDOĞDU BİLGE, elinde bulundurduğu Kişisel Verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamak için elinden geleni göstermeli ve buna ilişkin olarak İlgili Kişilerden gelebilecek geçerli ve makul bilgilendirmeleri mümkün olan en kısa süre içinde uygulamalıdır.

 

ESER AYDOĞDU BİLGE, güncel olmadığı takdirde İlgili Kişilerin hak ve menfaatlerine zarar verebilecek Kişisel Verilerin güncel tutulması için azami gayreti göstermelidir.

 

6.3.5 Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeli, bu sürenin sonunda işbu Politika’da yer alan prensipler uyarınca silinmeli, anonimleştirilmeli veya imha edilmelidir.

 

6.3.6 Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler “gizli bilgi” olarak kabul edilmeli ve yetkisiz erişim, hukuka aykırı işleme veya dağıtım, veri kaybı, değiştirilmesi ve imha edilmesinin önlenmesi için gerekli ve uygun kurumsal ve teknik tedbirler alınmalıdır.

 

Kişisel Verilerin muhafaza edildiği fiziksel ortamların üzerine, kırmızı renkte ve rahatça okunabilir bir büyüklükte “GİZLİDİR” ibaresi veya muadili ibareler konulmalıdır.

 

6.3.7 Hesap Verilebilirlik

ESER AYDOĞDU BİLGE, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin icra ettiği faaliyetlerin kaydını tutar ve bunları Kişisel Veri İşleme Envanterinde açıklar.

 

6.3.8 Asgari Veri Muhafazası

ESER AYDOĞDU BİLGE, faaliyetlerini icra etmek, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek veya haklarını korumak için muhafazası gerekli olmayan Kişisel Verileri edinmemek, eğer edinmişse bu verileri imha etmek, silmek veya anonimleştirmek hususunda azami gayreti göstermek suretiyle elinde bulundurduğu Kişisel Veri miktarını, mümkün olduğu nispette, asgari düzeyde tutar.

 

Kişisel veriler, hukuka uygun olarak toplandıkları amacın gerektirdiğinden daha uzun bir süre için muhafaza edilemez. Kişisel verilerin elde edilmeleri amacının ortadan kalkması halinde bu veriler, işbu Politika hük&

GÖRSEL BASINDA BİZ
op. dr. Eser Aydoğdu düzenli olarak televizyon programlarına katılmaktadır
GÖRSEL BASINDA BİZ
YAZILI BASINDA BİZ
Gazete ve dergilerdeki yazılarımdan Estetikteki gelişmeleri takip edebilirsiniz
YAZILI BASINDA BİZ
GÜNCEL HABERLER
İnternet ortamındaki ve sosyal medyadaki güncel haberlerimizi takip edin.
Milliyet
Hürriyet
Sözcü
HASTANE HİZMETLERİ
Estetik ameliyatlarımızı Acıbadem hastanesinde yapmaktayız.
Acıbadem Hastanesi
Facebook